TA Advocats és un gabinet jurídic multidisciplinar amb seu a Reus, que presta serveis a tot el territori català (Salou, Cambrils, Tarragona i  Barcelona, entre altres ciutats).

El despatx l’integren lletrats emprenedors, amb formació específica en diferents àmbits i experiència contrastada.

El gabinet jurídic ofereix tot tipus de serveis. Des d’un assessorament previ per qualsevol qüestió legal (redacció o revisió de contractes, gestions i/o requeriments previs a les accions judicials) a una intervenció judicial en totes les àrees del dret. Disposa de col·laboradors externs pels assumptes més específics amb l’objectiu de donar un assessorament especialitzat i integral sobre el problema plantejat.

Les principals àrees d’actuació d’aquest gabinet són:

Dret civil: reclamació de quantitats, desnonaments, morositat, llei de propietat horitzontal, herències, accions reals, execucions hipotecàries, etc.

Accidents de trànsit, en totes les seves vessants.

Dret de família: separacions i divorcis, mesures parterno-filials, pensions alimentícies, visites avis-néts, capítols matrimonials i en previsió de ruptura, dissolució de règims matrimonials, etc.

Dret penal: defensa en qualsevol tipus de delicte i/o judici de faltes, acusació particular, querelles, cancelació d’antecedents penals i/o policials, etc.

Estrangeria: tot tipus de tràmits, ja siguin administratius –arrelament, residència i treball, règim comunitari, asil, nacionalitat i altres- com penal –substitució de l’ordre d’expulsió, inclosa la cancel·lació d’antecedents penals i policials.

Dret administratiu: responsabilitat patrimonial de l’administració, recursos de reposició i d’alçada, multes, etc.

Dret laboral.
TA Advocats col·labora amb lletrats que tenen competències més especifiques en altres àmbits com l’urbanisme, el dret laboral, concursal, i altres que puguin ser susceptibles de ser requerits pel client.

El gabinet d’advocats ofereix:

-Un tracte directe i personalitzat entre client i lletrat i una assistència global per dirigir el procediment judicial o extrajudicial.

-Respecte a la voluntat del client i garantia de confidencialitat.

-Voluntat determinant de resoldre el conflicte i defensar l’interès del client per sobre de qualsevol altre.

-Un procés d’escolta i consell permanent.

Com funciona?

Pressupost gratuït per escrit, sense cap compromís previ, que s’ajusta a la complexitat de l’asssumpte i les hores de dedicació al cas.