Fernando Troyano Puig

ftroyano@tadvocats.com

C/ Hospital, 42, 2n 2a / Reus 43201 / Tel. 646148182 Fax 877058085

http://tadvocats.com/

TA Advocats és un gabinet jurídic multidisciplinar amb seu a Reus, que presta serveis a tot el territori català (Salou, Cambrils, Tarragona i  Barcelona, entre altres ciutats).

El despatx l’integren lletrats emprenedors, amb formació específica en diferents àmbits i experiència contrastada.

El gabinet jurídic ofereix tot tipus de serveis. Des d’un assessorament previ per qualsevol qüestió legal (redacció o revisió de contractes, gestions i/o requeriments previs a les accions judicials) a una intervenció judicial en totes les àrees del dret. Disposa de col·laboradors externs pels assumptes més específics amb l’objectiu de donar un assessorament especialitzat i integral sobre el problema plantejat.

Les principals àrees d’actuació d’aquest gabinet són:

Dret civil: reclamació de quantitats, desnonaments, morositat, llei de propietat horitzontal, herències, accions reals, execucions hipotecàries, etc.

Accidents de trànsit, en totes les seves vessants.

Dret de família: separacions i divorcis, mesures parterno-filials, pensions alimentícies, visites avis-néts, capítols matrimonials i en previsió de ruptura, dissolució de règims matrimonials, etc.

Dret penal: defensa en qualsevol tipus de delicte i/o judici de faltes, acusació particular, querelles, cancelació d’antecedents penals i/o policials, etc.

Estrangeria: tot tipus de tràmits, ja siguin administratius –arrelament, residència i treball, règim comunitari, asil, nacionalitat i altres- com penal –substitució de l’ordre d’expulsió, inclosa la cancel·lació d’antecedents penals i policials.

Dret administratiu: responsabilitat patrimonial de l’administració, recursos de reposició i d’alçada, multes, etc.

Dret laboral.
TA Advocats col·labora amb lletrats que tenen competències més especifiques en altres àmbits com l’urbanisme, el dret laboral, concursal, i altres que puguin ser susceptibles de ser requerits pel client.

El gabinet d’advocats ofereix:

-Un tracte directe i personalitzat entre client i lletrat i una assistència global per dirigir el procediment judicial o extrajudicial.

-Respecte a la voluntat del client i garantia de confidencialitat.

-Voluntat determinant de resoldre el conflicte i defensar l’interès del client per sobre de qualsevol altre.

-Un procés d’escolta i consell permanent.

Com funciona?

Pressupost gratuït per escrit, sense cap compromís previ, que s’ajusta a la complexitat de l’asssumpte i les hores de dedicació al cas.

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.